เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2559 (ด่วนที่สุด)    
1. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559 (รอบที่ 1)
2. รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2/2559 (รอบที่ 2)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 ตุลาคม 2559
 2.ประกาศรายชื่อผ่านการคัดเลือกรายวิชาโท ปีการศึกษา 2560 (ด่วนที่สุด)    

<<รอบที่ 1 คลิกดูรายชื่อ>>
<<รอบที่ 2 คลิกดูรายชื่อ>>
ประกาศโดย   สำนักบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
 3.การลงทะเบียนชำระตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร (ด่วนมาก)    
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนครบ 8 ภาคการศึกษา สำหรับหลักสูตร 4 ปี และ 10 ภาคการศึกษา สำหรับหลักสูตร 5 ปี (ไม่นับรวมภาคการศึกษาลาพัก รักษาสถานภาพ และเตรียมภาษานานาชาติ) ซึ่งมีรายวิชาที่ต้องลงเบียนเรียนอีกในภาคการศึกษา 1/2560 นี้ ให้ลงชื่อขอใช้สิทธิ์ลงทะเบียนจ่ายตามหน่วยกิตได้ที่สาขาวิชาวันนี้ จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 60 นี้ เท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 พฤษภาคม 2560
 4.กำหนดการลงทะเบียน 1/2560 (ด่วน)    
กำหนดการลงทะเบียน 1/2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2559
 5.แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ    
นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้
1. คำร้องขอเอกสารทั่วไป
2. คำร้องย้ายสาขาวิชา/คณะ
3. คำร้องขอลาพักการศึกษา
4. คำร้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
5. คำร้องขอเพิกถอนรายวิชาติด W
6. คำร้องชำระค่าธรรมเนียมตามหน่วยกิตสำหรับนักศึกษาเกินหลักสูตร
7. คำร้องขอลงทะเบียนสูง-ต่ำ (ลงเกินหน่วยกิต)
8. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา (ภายในสถาบัน)
9. คำร้องขอลาออกจากสถานภาพการเป็นนักศึกษา
10. หนังสือมอบอำนาจ
11. คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
12. ระเบียบและข้อบังคับ
13. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2559
 6.สำนักบริการการศึกษาบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้    
สำนักบริการการศึกษาบริการหนังสือรับรองต่าง ๆ ดังนี้
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2559
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2008   สำนักบริการการศึกษา Tel. 073-418613-4 ext.145 , Fax 073-418615